Kurs og opplæring

 

Nytt e-læringsopplegg under etablering

Den nye autorisasjonsordningen som Nkom innførte i 2011 medførte slik Kabel Norge ser det, at de som fullfører utdanningen på teknisk fagskole med ekommodul, er å anse mest som ”gallionsfigurer” for en pålagt autorisasjonsordning, og at de følgelig er langt fra å besitte de faglige kvalifikasjoner som må kreves av vår bransje, for utførelsen av de aktuelle arbeider på HFC-nett.

For en del år siden var Kabel Norge arrangør av ”Fagkurs i antenne-teknikk”, som førte frem til en eksamen, som også av daværende Post- og teletilsynet ble ansett og anvendt som et faglig grunnlag for utstedelse av autorisasjon som kabel-tv-installatør. Det var også andre som gjennomførte slike kurs. Ved gjennomføringen av den nye autorisasjonsordningen falt imidlertid mye av grunnlaget for å arrangere disse kursene bort, fordi de ikke lenger var noen forutsetning for å oppnå autorisasjon.

For å dekke bransjens fortsatte behov for kvalifisert personell var imidlertid det opprinnelige fagkurset et viktig og nødvendig grunnlag. Samtidig har det pågått og pågår fremdeles en rask teknologisk utvikling innenfor HFC-feltet, som setter stadig nye krav til kompetanse. Med innføringen av DOCSIS 3.1 i kabelnettene (som nå er i gang), vil disse nettene få en overføringskapasitet på linje med rene fibernett, og amerikanske CableLabs utvikler nå en ny teknologi (Full Duplex Docsis, FDX, se link nedenfor) som muliggjør symmetriske høyhastigheter opp til 10 Gbps. HFC-nett er således i høyeste grad fremtidsrettede bredbåndsnett.

I lys av de ovenstående momenter har en arbeidsgruppe i regi av Kabel Norge jobbet i flere år med å utvikle krav til faglig kompetanse for personell som skal gjøre arbeider på HFC-nett. Gruppen består av noen av de høyest kvalifiserte spesialister som bransjen rår over. Det har vært gjennomgått og drøftet en rekke ulike tilnærminger til fagplaner og kursopplegg, der vi bl.a. har sett på tilsvarende aktiviteter som gjøres av SCTE (Society of Cable Telecommunications Engineers) i USA og England, og kursopplegg som flere av de store utenlandske utstyrsleverandørene i bransjen har. Vi har også gjennom arbeidsgruppen kunnet trekke veksler på læringsopplegg innen ekomfaget som i dag anvendes i flere av medlemsbedriftene, og på noen av fagskolene.

Arbeidsgruppen er nå i sluttfasen med å etablere e-læringsopplegg for flere fagfelter, som forventes å kunne lanseres offentlig i løpet av våren 2018. I første omgang vil kursene omfatte grunnleggende montørkurs innen hhv. HFC-nett og fibernett. Kursene fører frem til en eksamen som vil bli bedømt av en faglig nemnd som Kabel Norge utnevner. Bestått eksamen vil bli honorert med utstedelse av et kompetanse-bevis. Det vil også være behov for noen fysiske kurs, bl.a. for å kunne lære konnektering av kabler.

Arbeidsgruppen vil fortsette sitt virke med å utarbeide videregående kurs, som skal føre frem til installasjonsteknikernivå, og over dette systemtekniker som høyeste nivå. El-sikkerhet blir også ivaretatt gjennom kursene.

Kabel Norge har som mål med dette arbeidet at ikke bare våre medlemmer, men også bransjen som helhet, skal ta i bruk disse læremidlene, slik at det etableres en fullverdig bransjestandard for kompetanse, som setter likeverdige krav til kunnskap for personell hos alle aktører i bransjen. Ved dette sikres det også at forskriftens krav om bruk av kvalifisert personell, og dokumentasjon av dette, blir oppfylt.

 

Utredning om kompetanse (2009)

Les mer