Kurs og opplæring

 

FAGPLAN FIBER GRUNNLEGGENDE ER LANSERT

Fagplanen gir grunnlaget for å definere den faglige kompetansen som anses nødvendig for alle montører og teknikere som planlegger, drifter, bygger eller vedlikeholder fiberoptiske nett. Fagplanen beskriver innholdet i den opplæringen som anses nødvendig for å kunne bestå kunnskapstesten i dette faget.

Fagplanen finnes her: FAGPLAN FIBER GRUNNLEGGENDE

For potensielle kursholdere som ønsker mer informasjon, ta kontakt med Ekuben:

post@ekuben.no
+47 66 77 77 77

KUNNSKAPSTESTER ER LANSERT!

(03.09.2019): En ekspertgruppe fra bransjen har i regi av Kabel Norge jobbet i lengre tid for å få frem et grunnlag for å kunne teste kunnskapene hos montører og teknikere som arbeider på våre nett. Nå er kunnskapstestene for HFC (hybrid fiber-coax-nett) og Fibernett klare. Kabel Norge vil lansere flere kunnskapstester etter behov.

Bakgrunnen for dette er at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) stiller som krav at autoriserte installatører skal kunne dokumentere kompetanse for den enkelte montør/tekniker som installerer, vedlikeholder og/eller drifter elektroniske kommunikasjonsnett. Lovverket gir bransjen i oppgave å definere hva rett kompetanse er.

Med utgangspunkt i Ekomloven har Kabel Norge samlet noen av våre fremste eksperter for å utvikle denne kunnskapstesten, som på entydig måte kan bidra til å dokumentere kompetansen hos den enkelte. Det faglige innholdet i testene er kvalitetssikret gjennom Kabel Norges Faglige Råd, der medlemmene er oppnevnt av styret i forbundet. Faglig Råd vil sørge for å vedlikeholde og oppdatere kompetansekravene, og også bidra til å utvikle flere tester for ytterligere fagområder.

Målsettingen har vært å utvikle kunnskapstester som hele bransjen stiller seg bak, og som sikrer en forutsigbar, enhetlig og målbar metode for å dokumentere kompetanse. Dette vil forenkle og tydeliggjøre samarbeidet mellom operatør/oppdragsgiver og entreprenør/ansatte, med hensyn til hva som forventes av dokumenterbar kompetanse hos utførende montører/teknikere.

Kunnskapstestene i Ekomskolen er bygget opp slik:
• Kunnskapstesten består av 40 spørsmål fra en større database.
• Testen består av avkrysnings-oppgaver med fire svaralternativer pr. oppgave.
• Kandidaten har 60 minutter på å besvare alle oppgavene.
• Det gis en vurdering bestått/ikke bestått.
• Det kreves 80 % rett skår for å få vurderingen bestått.
• Både spørsmål og svar randomiseres fra databasen, slik at ingen tester blir helt like.
• Det kan om ønskelig utstedes et kompetansebevis etter bestått test.

Kunnskapstestene for grunnleggende HFC og Fiber er tilgjengelige her:

https://kabelnorge.muniolms.com/no/shop/kabelnorge

Kunnskapstestene driftes av Ekuben AS på oppdrag fra Kabel Norge, i samarbeid med Munio lms, som er leverandør av den webbaserte tjenesten.

Dersom det er spørsmål om Ekomskolen og kunnskapstestene, bes disse rettet direkte til Ekuben:

post@ekuben.no
+47 66 77 77 77

Merk at testene ikke er et kurs, kun en kompetansetest. Ekuben (og andre) vil kunne tilby kurs som leder frem til den nødvendige kompetansen for å bestå kunnskapstestene.

 

BAKGRUNNSINFORMASJON OM UTVIKLINGEN FREM TIL ETABLERINGEN AV EKOMSKOLEN:

SIKRING AV FAGLIG KOMPETANSE VED ARBEIDER PÅ FIBERNETT OG HFC-NETT

1. Bakgrunn
Den nye autorisasjonsordningen for ekomtilbydere som Nkom innførte i 2011 medførte slik Kabel Norge ser det, at de som fullfører utdanningen på teknisk fagskole med ekommodul, er å anse mest som ”gallionsfigurer” for en pålagt autorisasjonsordning, og at de følgelig er langt fra å besitte de faglige kvalifikasjoner som må kreves av vår bransje. Det har også vært på tale å redusere innholdet i fagskolens ekommodul.
For en del år siden var Kabel Norge arrangør av ”Fagkurs i antenneteknikk”, som førte frem til en eksamen, som også av daværende Post- og teletilsynet ble ansett og anvendt som et faglig grunnlag for utstedelse av autorisasjon som kabel-tv-installatør. Det var også andre som gjennomførte slike kurs. Ved gjennomføringen av den nye autorisasjonsordningen falt imidlertid mye av grunnlaget for å arrangere disse kursene bort, fordi de ikke lenger var noen forutsetning for å oppnå autorisasjon.
For å dekke bransjens fortsatte behov for kvalifisert personell var imidlertid det opprinnelige fagkurset et viktig og nødvendig grunnlag. Samtidig har det pågått og pågår fremdeles en rask teknologisk utvikling innenfor fibernett og HFC-nett, som setter stadig nye krav til kompetanse. Et aktuelt eksempel på dette er innføringen av DOCSIS 3.1 og etter hvert Full Duplex Docsis (FDX) i HFC-nett.

2. Arbeidsgruppe Faglig Kompetanse
I lys av de ovenstående momenter har en arbeidsgruppe i regi av Kabel Norge jobbet i lengre tid med å se på hvordan vi kan sikre tilstrekkelig faglig kompetanse for personell som skal gjøre arbeider på fiber- og HFC-nett som benyttes til leveranse av tv- og bredbåndstjenester. Gruppen består av noen av de høyest kvalifiserte spesialister som bransjen rår over (og som gjør dette arbeidet uten særskilt vederlag). Det har vært gjennomgått og drøftet en rekke ulike tilnærminger til fagplaner og kunnskapstester, der vi bl.a. har sett på tilsvarende aktiviteter som gjøres av SCTE (Society of Cable Telecommunications Engineers) i USA og England, og tilsvarende som flere av de store utenlandske utstyrsleverandørene i bransjen har. Vi har også gjennom arbeidsgruppen kunnet trekke veksler på læringsopplegg innen ekomfaget som i dag anvendes i flere av medlemsbedriftene, og på noen av fagskolene.

3. Kunnskapstester
Arbeidsgruppen er nå i ferd med å etablere et web-basert kunnskapstest-opplegg for flere fagfelter, som forventes å kunne gå offentlig tidlig i 2019. Dette gjøres i samarbeid med Munio (se http://munio.no/). I første omgang vil disse testene omfatte grunnleggende montørkompetanse innen fiber- og HFC-nett. Kandidatene vil få et antall oppgaver som skal besvares, der hver oppgave har 4 svaralternativer oppgitt, hvorav ett er riktig. Det utarbeides en «bank» av spørsmål i et større antall, og med et roterende utvalg. Bestått test vil være ca. 70% riktige svar. Formålet med disse testene er å sikre at de som arbeider på våre nett, både egne ansatte og innleide entreprenøransatte, har den nødvendige kompetansen. Dette er for øvrig et krav som våre bedrifter er pålagt å sikre gjennom autorisasjonsforskriften (se nedenfor). Oppgavene og bedømmelsen av disse kvalitetssikres av en faglig nemnd som Kabel Norge utnevner. Bestått kunnskapstest vil bli honorert med utstedelse av et kompetansebevis. Kandidatene betaler en avgift for kunnskapstesten som sikrer at testopplegget er selvfinansierende. Kabel Norge dekker noe av utviklingskostnadene for opplegget.

4. Forankring i bransjen
Kabel Norge ønsker å forankre dette kunnskapstest-opplegget først og fremst hos de store medlemmen i forbundet. Ved at de største aktørene baserer seg på opplegget, sammen med de mindre medlemmene i Kabel Norge, dannes grunnlaget for en fullverdig bransjestandard for kompetanse, som setter likeverdige krav til kunnskap for personell hos alle aktører i bransjen. Ved dette sikres det som nevnt at ekomforskriftens krav om bruk av kvalifisert personell, og dokumentasjon av dette, blir oppfylt.

5. Faglig Råd

Kabel Norge har etablert et Faglig Råd, bestående av høyt kvalifiserte fagfolk fra bransjen, utnevnt av styret i Kabel Norge. Faglig Råd skal føre oppsyn med det faglige innholdet i kunnskapstestene, slik at det sikres at testene stiller de nødvendige krav til kandidatenes kunnskaper og kompetanse. Rådet skal føre oppsyn med at spørsmålene oppdateres og fornyes i henhold til den teknologiske og faglige utviklingen i de aktuelle faggruppene.

6. Videre arbeide
Arbeidsgruppen vil fortsette sitt virke med å utarbeide flere kunnskapstester, som skal sikre kvalifikasjon installasjonsteknikernivå, og over dette systemtekniker som høyeste nivå. El-sikkerhet blir også ivaretatt gjennom dette opplegget.

7. Om kursopplegg
Arbeidsgruppen utarbeider ikke kursopplegg, men har under arbeide en revidert fagplan som vil gi detaljert anvisning på hvilke elementer de enkelte kursopplegg må inneholde. De store aktørene arrangerer i noen grad interne kurs i egen regi. Det overlates ellers til private aktører å avholde kurs, som også kan gjennomføres ved å benytte e-læring. Det vil imidlertid også være behov for noen fysiske kurs, bl.a. for å kunne lære konnektering av kabler.

 

Jf. Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften), §§ 1, 4 og 6.

 

 

Utredning om kompetanse (2009)

Les mer