Bli medlem


Alle kommersielle, registrerte selskaper som driver virksomhet i tilknytning til kabelnett, kan bli medlem i Kabel Norge.  Det er en forutsetning at alle offentlige krav til virksomheten oppfylles, slik som autorisasjon.

Vi trenger stadig større ressurser til å gjøre viktige arbeidsoppgaver, for å sikre bransjens interesser.  Samlet er vi sterkere – bli derfor medlem i Kabel Norge du også – så når vi våre mål raskere!

Lover for Kabel Norge, klikk her.

 

Ta kontakt:
Kabel Norge, Postboks 77, 1901 FETSUND
E-post: post@kabelnorge.no

 

Hva er Kabel Norge?

Kabel Norge er en bransjeorganisasjon som samler flesteparten av de kommersielle kabel-TV-operatørene i Norge.  Begrepet kabel-TV er nå blitt for snevert for å beskrive hva disse operatørene tilbyr, selv om det fortsatt blir brukt. Superbredbånd er et mer dekkende begrep!

Forbundets fremste formål er å fremme den videre utbyggingen kabelnett som tilbyr fjernsyn, Internett og telefoni til sluttbrukere (triple play).  Slike kabelnett baseres først og fremst på fiber- og koaksialteknikk (Hybrid Fiber-Coax, HFC).  Innenfor fjernsynstilbudet er betal-TV et stadig mer aktuelt produkt, og nå tilbys også film på bestilling (NVOD/VOD).

Forbundet arbeider kontinuerlig for å oppnå de best mulige rammevilkårene for bransjen.  I dette arbeidet representerer Kabel Norge bransjens interesser overfor myndigheter og andre organisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Et annet viktig formål med Kabel Norge er å styrke det faglige og sosiale samholdet i bransjen.

Kabel Norge har feiret sitt 25-års jubileum, men representerer en bransje som ennå er ung, og går igjennom en rivende teknologisk utvikling.  I fokus i denne utviklingen er nye tjenester, samt bruk av digital overføring, IP-teknologi og fiberkabler i kabelnettene.

Hvem kan bli medlem i Kabel Norge?

Alle kommersielle, registrerte selskaper som driver virksomhet i tilknytning til kabelnett, kan bli medlem i Kabel Norge.  Det er en forutsetning at alle offentlige krav til virksomheten oppfylles, slik som autorisasjon.

Kabel Norge ledes av et styre, og har en daglig leder som står for den daglige driften.  Landsmøtet er forbundets øverste organ, og vedtar forbundets lover og medlemsavgifter.

Økende konkurranse – Nytt Regelverk – Nye utfordringer

Stadig flere aktører etablerer seg med tilbud om elektroniske tjenester.  Internett utvikles hele tiden til større overføringskapasitet, og fjernsynstilbudet vil her øke i fremtiden.  Kraftselskapene bygger nye nett med triple-play-tilbud.  Nå er det digitale bakkenettet etablert, noe som gir ytterligere konkurranse for de eksisterende nettoperatørene.  Snart kommer også mobil-TV som enda en konkurrent i markedet.

Kabelnettene er uansett fremtidssikre – et HFC-nett er i følge Post- og teletilsynet et potensielt superbredbånd på linje med optisk fiberkabel.  Med Gigabit Ethernet og IP-video vil man oppnå en vesentlig effektiviseringsgevinst som frigjør store deler av de frekvensressurser som nå brukes til analoge og digitale programpakker.  Gigabithastigheter til sluttbrukerne blir derved mulig!

Ny lov og forskrift om elektronisk kommunikasjon er innført i Norge.  Dette regelverket er basert på EU’s direktiver, og setter nye normer for konkurransereguleringen i bransjen.  Et viktig poeng med det nye regelverket er å sørge for teknologinøytralitet mellom alle aktører, slik at rammevilkårene blir like, og diskriminering i forhold til regelverket unngås. 

Fremdeles har kabel-TV særregler som ikke gjelder for andre operatører, og derfor gjenstår et viktig arbeid for bransjen og Kabel Norgei å få fjernet slike konkurransehindringer.  Kabel Norge er derfor aktivt med i dialogen med myndighetene og omverdenen ellers, gjennom høringsuttalelser, medieinnspill og lobbyvirksomhet.  Kabel Norge er også medlem av IKT-Norge.

Som medlem i Kabel Norge får du gratis tilgang via Internett til alle aktuelle regler og normer for kabelnett gjennom Gyldendals Lexi-norm. Dette sparer du flere tusen kroner i året på.

En annen medlemsfordel er at en person fra din bedrift får gratis medlemskap i Society of Cable Telecommunications  Engineers (SCTE).  For nærmere informasjon se  http://scte.org/home.cfm

Opphavsrettigheter – En konstant utfordring

Mange fjernsynsssendinger kan ikke overføres i kabelnett uten en lisens fra rettighetshaverne.  I Norge må det for disse programmene inngås avtale med Norwaco, der Kabel Norge representerer kabeloperatørenes interesser ved forhandlinger om avtalevilkår.  Gjennom årene har Kabel Norge lagt mye arbeide i å få bedre vilkår fra rettighetshaverne.  Dette arbeidet vil være viktig også i fremtiden, idet kostnaden for rettighetene er en stor utgiftspost for kabeloperatørene, og kan bidra til et skjevt konkurranseforhold til andre distributører.

Internasjonale aktiviteter gir resultater

Kabel Norge er medlem av Cable Europe – (European Cable Communications Association), som har kontor i Brussels.  Cable Europe har 32 medlemmer i 18 land, og representerer den europeiske kabelindustrien bl.a. i forhold til EU’s styrende organer, ikke minst EU-kommisjonen. 

Cable Europe er representert i en rekke komitèer og organisasjoner som arbeider med regelverk og standardisering.  Med mer enn 45 millioner abonnenter i medlemsmassen har Cable Europe opparbeidet en betydelig innflytelse hos myndighetene.

Cable Europe har etablert Euro Cable Labs (ECL), for å styrke også den tekniske siden av utviklingen.  ECL skal primært arbeide med standardiseringsspørsmål og teknologianbefalinger, som har stor betydning for kostnadsnivået og konkurransen med andre aktører.  Det er også svært viktig med innspill og påvirkning vedrørende regulatoriske pålegg som kan komme fra EU’s myndigheter.
ECL har tatt frem den nye EuroDocsis 3.0 standarden, som gjør det mulig å gi hver nekelt kunde i kabelnett merenn 200 Mbit/s i bredbåndshastighet – bedre enn fiber/LAN-nett! Standarden blir tatt i bruk i løpet av 2008.

Kabel Norge samler bransjen og holder deg informert

Kabel Norge oppdaterer deg på viktige hendelser som har betydning for bransjen.  Dette skjer ved utsendelse av medlemsinformasjon, og ved jevnlige møter der aktuelle temaer diskuteres.  Landsmøtet i april er den største begivenheten gjennom året, der hele bransjen samles til faglige seminarer, og leverandørene viser nye produkter på utstillingen.