Lover for Kabel Norge

(Vedtatt på landsmøtet 10.09.1988, med senere endringer, senest 28.03.2019)

Paragraf 1 – NAVN OG FORMÅL

Disse lover gjelder for bransjeforbundet som innehar navnet Kabel Norge, registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 850 786 542.

Kabel Norge organiserer norske registrerte selskaper som anlegger og/eller driver ekomnett for kringkastingstjenester og andre elektroniske kommunikasjonstjenester.

Forbundet skal ivareta medlemmenes interesser, faglig, økonomisk og sosialt.  Forbundet skal virke for fremme av medlemmenes virksomheter i Norge, og overfor myndigheter og organisasjoner representere bransjens interesser slik at det til enhver tid er best mulig rammevilkår for medlemmene.

Forbundet skal veilede teknisk, administrativt, juridisk og økonomisk.  Forbundet iverksetter opplæringstiltak, driver informasjon og annen virksomhet som medlemmene har behov for.

Forbundet skal arbeide innad for høy personlig dyktighet, samhold, solidaritet, gode kollegiale forhold og god forretningsskikk, til vern om høy faglig standard.

Paragraf 2 – MEDLEMSKAP

Som medlemmer kan opptas registrerte selskaper som fyller de til enhver tid gjeldende offentlige krav til tillatelser, autorisasjoner, bransjenormer, retningslinjer osv. som forutsettes for virksomheten, og som viser god forretningsskikk i sin virksomhet.

Som god forretningsskikk menes også at medlemmene og deres samarbeidspartnere i enhver sammenheng skal avholde seg fra misvisende eller negativt å omtale andre medlemmers valg og bruk av tekniske løsninger, tjenestetilbud og distribusjonsplattformer, også slik at markedsføringslovens bestemmelser om sammenliknende og villedende markedsføring til enhver tid respekteres.

Selskaper som ikke driver virksomhet på kommersiell basis, kan ikke bli medlem.

Styret vurderer søknader om medlemskap og kan avslå søknader uten begrunnelse.  Slike avslag kan ankes inn for landsmøtet til endelig avgjørelse.

Paragraf 3 – KABEL NORGES ORGANER

Forbundets organer er landsmøtet og styret.  Ordinært landsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned.  Det føres protokoll fra møtet som underskrives av to valgte representanter og referenten i fellesskap.  Styret holder møter så ofte det er nødvendig.  Styreleder eller den han bemyndiger innkaller til møte.  Det føres protokoll fra styrets møter.

Paragraf 4 – LANDSMØTET

Kabel Norges høyeste myndighet er landsmøtet.  Medlemsbedriftene er representert ved innehaver, daglig leder, eller annen person i ledende stilling i bedriften.  Styret fastsetter dag og sted for landsmøtet.  Innkalling til landsmøte skal skje ved skriftlig varsel og minst 6 ukers frist.  Landsmøtet vedtar forbundets lover.

Paragraf 5 – SAKER TIL BEHANDLING PÅ LANDSMØTET

Saker som et medlem ønsker behandlet på landsmøtet, skal være fremmet skriftlig for styret senest 4 uker før møtet holdes.  Styret skal sende medlemmene sin redegjørelse og reviderte regnskaper om virksomheten for det kalenderåret landsmøtet skal behandle, senest 2 uker før møtet holdes.  Samtidig skal styret sende budsjettforslag for kommende arbeidsår.  Valgkomiteens innstilling og eventuelle andre saksdokumenter vedlegges.

Paragraf 6 – DAGSORDEN FOR LANDSMØTET

Landsmøtet åpnes av styrelederen.  Møtet følger denne dagsorden:

 1. Valg av møteleder.
 2. Valg av møtereferent.
 3. Godkjenning av innkalling.
 4. Godkjenning av dagsorden.
 5. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.
 6. Styrets redegjørelse.
 7. Regnskap og revisors beretning.
 8. Innkomne saker og styrets forslag.
 9. Fastsetting av kontingent, avgifter og budsjett for arbeidsåret.
 10. Valg.

 

Paragraf 7 – MEDLEMSAVGIFTER

Landsmøtet fastsetter medlemsavgifter for inneværende kalenderår.  Medlemsavgifter betales forskuddsvis etter påkrav.

Paragraf 8 – STEMMEGIVNING OG STEMMERETT

Hver medlemsbedrift har en stemme, ingen kan stemme ved fullmakt eller representere mer enn ett medlem.  Bare medlemsbedrifter som senest 1 uke før landsmøtet holdes, har oppfylt sine økonomiske forpliktelser overfor Kabel Norge, har stemmerett.

Alle saker avgjøres ved simpelt flertall, med mindre annet uttrykkelig er nevnt i disse lover.  Ved stemmelikhet faller forslaget.  Landsmøtet kan eventuelt vedta omvotering på samme forslag.

Paragraf 9 – VALG

Valgene ledes av møteleder eller valgkomiteens leder.  Valgkomiteen skal foreslå:

 1. leder i Kabel Norges styre, velges for ett år.
 2. minimum fire, maksimum syv styremedlemmer, velges for to år.
 3. minimum tre, maksimum syv varamedlemmer, velges for to år.
 4. Valgkomite bestående av tre medlemmer og ett varamedlem, som velges for ett år.  Valgkomiteen utpeker selv sin leder.
 5. Eventuelle andre tillitsverv.

 

Flertallet av medlemmene i Kabel Norges styre skal til enhver tid bestå av personer som er innehaver av, eller har sitt daglige virke i ledende stilling i en medlemsbedrift som eier og/eller driver ekomnett som nevnt i Paragraf 1.

Medlemsbedrifter, eller konsern av medlemsbedrifter, som har mer enn 300.000 abonnenter på elektroniske kommunikasjonstjenester, kan ha inntil to styremedlemmer hver, styrelederen medregnet. Slike medlemsbedrifter kan også ha inntil to varamedlemmer hver. De øvrige medlemsbedrifter kan ha maksimalt ett styremedlem, styrelederen medregnet.

Dersom det i perioden mellom to ordinære landsmøter blir endringer i medlemmers eierforhold, slik at begrensningene i forrige ledd ikke kan opprettholdes, skal valgkomiteen fremme forslag til påfølgende landsmøte som tar hensyn til disse begrensningene.

Paragraf 10 – STYRETS ARBEID OG SEKRETARIAT

I tiden mellom landsmøtene er styret Kabel Norges høyeste myndighet, og skal ivareta forbundets interesser ved regelmessig møtevirksomhet og tilsyn med sekretariatets arbeid.

Dersom daglig leder er engasjert, møter denne til styremøter sammen med styrets medlemmer.

Styret innkaller varamedlemmer og andre etter behov.

Styret velger forbundets nestleder innen sitt midte.

Styreleder er ansvarlig for at forbundets regnskap til enhver tid er a jour og blir revidert av Kabel Norges revisor.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, og flertallet av disse er representanter for medlemsbedrifter, jf. Paragraf 9, siste ledd.  Dessuten må styrelederen eller nestlederen være til stede.  Såfremt ikke flere deltar, må beslutninger være enstemmige.

Beslutninger i styret fattes med simpelt flertall.  Ved stemmelikhet gir den fungerende lederens stemme utslaget.

Kabel Norges midler disponeres innen budsjettets ramme av styret eller den styret måtte bemyndige.  Styret kan fremme forslag for landsmøtet om at enkelte av forbundets oppgaver skal utføres gjennom et eget selskap, som er stiftet blant forbundets medlemmer.

Styret engasjerer daglig leder og andre medarbeidere etter behov.

Paragraf 11 – REGNSKAP

Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

Paragraf 12 – LOKALFORENINGER

Kabel Norges medlemmer har anledning til å danne lokalforeninger.  Den enkelte lokalforening skal minst består av tre medlemsbedrifter, ha et eget styre og egne vedtekter.  Vedtektene må ikke være i strid med Kabel Norges lover, og skal godkjennes av Kabel Norges styre.

Den enkelte lokalforening kan holde møter uavhengig av Kabel Norge.  Kopi av møtereferat sendes Kabel Norges sekretariat.

Lokalforeningen kan ikke fatte beslutninger som er i strid med Kabel Norges vedtekter eller landsmøtereferat.  I saker som er av prinsipiell og/eller generell interesse for bransjen, skal eventuelle uttalelser og vedtak rettet til myndighetene, massemedia, organisasjoner og forbrukere være i samsvar med de vedtak eller bransjepolitiske retningslinjer som er fattet av Kabel Norges landsmøte eller styre.

Paragraf 13 – UTMELDING M.V.

Utmelding av Kabel Norge skjer skriftlig.  Utmeldelse kan ikke finne sted før etter 2 års medlemskap.  Utmeldelsen har ingen betydning for plikten til å betale medlemskontingent og eventuelle andre vedtatte avgifter i den første to-års perioden, eller for utmeldingsåret.

Medlemmer som ikke lenger fyller betingelsene for medlemsskap blir strøket.

Styret kan ekskludere et medlem som opptrer i strid med forbundets lover og vedtekter; som ikke overholder gjeldende regelverk forvirksomheten; som ikke opptrer i samsvar med god forretningsskikk; som ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser overfor Kabel Norge; som ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser overfor rettighetshavere der Kabel Norge også er avtalepart; eller som på annen måte opptrer usolidarisk eller i strid med Kabel Norges vedtekter.

Eksklusjon kan først skje etter at vedkommende medlem og eventuelt lokalforening er gitt anledning til å uttale seg.  Den ekskluderte medlemsbedrift kan protestere skriftlig innen 30 dager etter at meddelelsen om eksklusjon er mottatt.  Saken vil i så fall bli behandlet på første landsmøte.

Paragraf 14 – LOVENDRINGER

Forslag til lovendringer forelegges for, eller fremmes av styret til behandling i landsmøtet.  Styrets begrunnelse skal også forelegges.  Lovendringer kan bare skje med 2/3 flertall.

Paragraf 15 – URAVSTEMNING

Styret kan i saker hvor det anses nødvendig, gjennomføre uravstemning blant Kabel Norges medlemmer.  Minst 1/3 av medlemmene må ha avgitt stemme for at avstemningen skal være gyldig.

Paragraf 16 – EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Ekstraordinært landsmøte kan sammenkalles med 1 måneds varsel etter styrebeslutning, eller når minst en fjerdedel av medlemmene forlanger det.  På ekstraordinært landsmøte behandles kun de saker som er nevnt i innkallingen.

Paragraf 17 – OPPLØSNING

Kabel Norge kan bare oppløses etter beslutning av landsmøte eller ekstraordinært landsmøte.  Det kreves 4/5 flertall av Kabel Norges samlede medlemstall.  Stemmer kan avgis ved personlig fremmøte, eller ved skriftlig votum, som må være mottatt av styret senest dagen før møtets avvikling.

Hvis forslag om oppløsning oppnår flertall uten at dette utgjør 4/5 av det samlede medlemstall, skal saken tas opp til ny behandling på det påfølgende ordinære landsmøtet.  Avstemningen skal skje på samme måte som angitt i første ledd, dog slik at forslaget om oppløsning skal anses vedtatt dersom det oppnås flertall av de avgitte stemmer.  Ved beslutning om oppløsning av Kabel Norge, bestemmer det oppløsende landsmøtet hvordan eventuelle midler forbundet måtte ha, skal anvendes